Miyuki 8/0 Crystal AB Trans Per Gram

$0.30
Colour: Japan

Miyuki 8/0 Crystal AB Transparent Per Gram